Køre- og hviletid

Kontrol

EU direktiv 22/2006/EF - kontroldirektivet - fastlægger krav til de nationale myndigheder regelmæssigt skal fører kontrol med overholdelse af køre- og hviletidsreglerne.


Myndighedskontrollen skal udføreres, som henholdsvis :

  • vejsidekontrol
  • virksomhedskontrol

og skal minimum omfatte :

  • overholdelse af reglerne med hensyn til køretid, pauser og hviletid
  • korrekt anvendelse af diagramark og førerkort, samt betjening af takografen
  • dokumentation og tilladelser ved rute og undtaget kørsel

Kontrollen skal omfatte et bredt og repræsentativt udsnit af førere, køretøjer og virksomheder inden for de transportkategorier, der er omfattet af køre- og hviletidsreglerne.

Vejsidekontrol

Politiet står for vejsidekontrollen, der kan være en enkeltstående eller samordnet kontrol på et vilkårligt tidspunkt af døgnet, og kan omfatte kontrol af førerens køre- og hviletider i op til 28 dage tilbage.

Virksomhedsontrol

Færdselsstyrelsen står for virksomhedskontrollen, der er en stikprøvekontrol og omfatter diagramark og data for 1 måned, og kan foregå enten ved indsendelse af materialet eller på virksomhedens adresse.

Sanktioner

Overtrædelser sanktioneres med bøder til henholdsvis virksomheden og føreren, samt eventuel frakendelse af førerret - kørekort kategori C og D.

Bøder fastsættes i forhold til den procentvise overtrædelse, og den samlede bøde oprundes til nærmeste beløb deleligt med 500.

5% tolerancegrænse

I Danmark anvender myndighederne en generel tolerancegrænse på 5% ved overtædelser af køre- og hviletidsreglerne, hvilket betyder der kun rejses tiltale, i de tilfælde hvor overtrædelsen er på 5% eller mere.